Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat

képviselő-testületének 49/2004. (XII.14.) sz. rendelete

Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2000. (XI.24.) sz. rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

 

 

 

Budapest Főváros XIX. kerületi Kispest Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bek. valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 7. § (3) bek. c. pontjában, és a végrehajtására kiadott Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1. §

A többször módosított 43/2000. (XI.24.) számú rendelet, (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (a változatlanul maradó részek ferde kisbetűvel):

 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉS ESZKÖZEI ÉS ALKALMAZÁSUK

 

3. §

Elvi építési engedély

(1)       Az építési engedélyezést megelőzően elvi engedélyt kell beszerezni, ha jelen rendelet vagy Szabályozási Terv ezt előírja.

(2)       Az Építésügyi Hatóság jelen rendelet keretei között az (1) bekezdésben említett esetekben a kialakult városkép védelme, a kerületrészek egységes arculatának biztosítása valamint az építmény és környezetének zavartalan és biztonságos használata érdekében - a főépítész véleményének kikérésével - az elvi engedélyben meghatározhatja

a)     az ingatlanon elhelyezhető építmények számát,

b)     az építmény elhelyezését az építési helyen belül,

c)      a környezethez történő illeszkedés módját,

d)     az építmény tömeg- és homlokzatképzését, szintszámát, jellemző homlokzati és fedési anyaghasználatát, színezésének módját.

(3)    Wekerletelep területén elvi engedély-kérelmet kell benyújtani mindazon nem védett közintézmény esetében az építési engedélykérelmet megelőzően, amely Wekerletelep egységes beépítése után épült és jelenlegi kontúrja módosul.

 

 

 

2. §

 

A Rendelet a 3/A. §-sal az alábbiak szerint kiegészül:

 

3/A. §

Wekerletelep speciális településrendezési eszközei

(1)       Építési engedély

a)         A területen építési engedélyt kell kérni minden, az általános szabályok szerint egyébként nem engedélyköteles építési munkára is, mint: kerti építmény; lábakon álló tető, szaletli, ajtó- és ablakcsere, spaletta csere, új kapunyitás, vízelvezető árok feletti gépkocsi behajtó, bármilyen fürdőmedence, továbbá biztonsági és épületgépészeti berendezés (napkollektor, légkondicionáló kültéri egység), valamint az azokat eltakaró épületszerkezetek, 1 m2-nél kisebb reklámtábla, cégér, mobil reklámberendezés kihelyezése, a homlokzat átszínezése, külső hőszigetelése. Wekerletelepen a kút fúrásához építési engedélyt kell kérni.

b)        A területen álló, helyi védettségű épületek építési munkáinak engedélyezése a 16.sz. melléklet 2. sz. mellékletében épülettípusonként részletezett előírásoknak megfelelően történhet.

c)        Az építési engedélyezési tervnek minden esetben kell kertépítészeti és színezési tervet is tartalmaznia. Utóbbi esetében meg kell jelölni a festék anyagát, felületi jellemzőit és a színminta számát.

d.)       A különösen értékes, kiemelten kezelendő – a Rendelet mellékleteiben megjelölt„K” jelű épületek esetében az alábbi épületrészekre részlettervet kell mellékelni az építési engedély dokumentumhoz:

-          A tornácok kibontása utáni állapotra vonatkozóan, M=1:50 méretarányban.

-          A homlokzati díszítések visszaállítására, jelezve a meglévő, és az eredetinek megfelelően pótolt elemeket, M=1:20 méretarányban.

-          A kiemelt tetőablakokra vonatkozóan, M=1:50 méretarányban.

-          Épületgépészeti berendezések – klíma, stb. – takarására létrehozott szerkezetekről M=1:50, a csomópontokról M=1:20 méretarányban.

e.)       Tárolóépület és kerti építmény (szaletli) a részletes szabályok szerint, telkenként több ütemben is engedélyezhető, de az elsőként építkezők az engedélyezési terv helyszínrajzán kötelesek feltüntetni a későbbi ütemben építhető épületek, illetve építmények elhelyezési lehetőségét is. A tervhez csatolni kell a társasház közgyűlésének határozatát.

f.)        A tervezési területen kizárólag É1 és É2-es tervezési jogosultsággal rendelkező tervező készíthet terveket.

(2)       Bontási engedély

a)         Védett épület bontása a területen nem engedélyezhető.

b)        A területen álló épületek idegen, az eredetitől eltérő, illetve az eredetihez nem illeszkedő épületrészeit átépítés, felújítás esetén le kell bontani.

(3)       Fennmaradási engedély

Nem adható fennmaradási engedély azokra az épületekre, építményekre, amelyeket engedély nélkül, vagy az építési engedélytől eltérően, az épület eredeti állapotát eltorzító idegen tömegképzéssel, homlokzati elemekkel, az egységes városkép látványát rontóan építettek.

(4)       használatbavételi engedély

Használatbavételi engedély csak az építési engedély feltételeként előírt helyreállítási, vagy bontási, illetve beültetési kötelezettség tényleges megtörténte után adható ki.

(5)       Rendeltetés megváltoztatásának engedélyezése: A Nagykőrösi út, a Határ út és az Ady Endre út menti teleksávban lévő, nem lakás cáljára használt helyiségek lakás, ill. más, környezeti-, kiemelten zajvédelmet igénylő használata (lakás, egészségügyi, oktatási, kulturális intézmény) nem engedélyezhető.

 

3. §

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

 

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

4. §

(1)       A rendezett településfejlődés biztosítása érdekében Kispest közigazgatási területén a rehabilitációs szabályozást igénylő területekre, a 2. sz. mellékleten területileg lehatárolt intézményterületekre, valamint a 5. § (1) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozóan a Kerületi Önkormányzatot az 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-a alapján elővásárlási jog illeti meg.

(2)       A rehabilitációs szabályozást igénylő területeken az értékes épületállomány akciószerű felújítása, valamint a szükséges zöldfelületek kialakíthatósága a cél.

             A 2. sz. mellékleten lehatárolt intézményterületen a kerület hiányos intézményi infrastruktúráját kell biztosítani (kultúra, művelődés, oktatás, szolgáltatás).

             A 5. § (1) bekezdés szerinti ingatlanokon az értékes épületek védelme, felújítása és megfelelő hasznosítása a cél.

 

(3)     Telekalakítás:

Wekerletelep területén új telek kialakítása, illetve a kialakult telkek megosztása nem engedélyezhető /lásd 16.§.(6)/. Kivételt képez a Wekerletelep egységes beépítése után épült épületek telkei: a 160240, 160935, 160980/1, 160980/2,160980/3, 160980/4, 161173/2, valamint a 160397, 161069 hrsz. telkek.

 

(4)    Településrendezési kötelezések és támogatások Wekerletelep területén:

          a.) Helyrehozatali kötelezettség:

          a.1.) Feltétel nélküli helyrehozatali kötelezettség rendelendő el:

                a.1.a.)          A tervezési terület mindazon épületén, építményén és kerítésén, amelyeket Wekerletelep eredeti, hiteles (korabeli fotókkal dokumentált) állapotát eltorzító módon, idegen, vagy igénytelen elemekkel, az egységes városkép és a védett épületek látványát rontóan (általában az elő- és az oldalkertekben) építettek, bővítettek, vagy alakítottak át (például a gépkocsik beállását akadályozó építmények, az eredetileg nem létező előterek, előtetők és egyéb toldalékok), azok kivételével, melyek jelen előírások szerint engedélyezhetők lennének.

                a.1.b.)         A kötelezés elrendelése lehetséges a lebontott/eltávolított, megrongálódott épületrészek és -szerkezetek, díszítések (pl.: spaletták, tégladíszek) visszaépítésére vonatkozóan is.

                a.1.c.)         A hagyományos, cserepes féleresztől eltérő előtetők, műanyag, fém nyílászárók (ablakok, ajtók), lábakon álló gépkocsitárolók, pvc., vagy egyéb (pl.: műanyag, fémlemez, stb.) fedésének, valamint a fenti anyagokból épült előterek lebontását építési szándék nélkül is el lehet rendelni.

                a.1.d.)         Az elrendelt kötelezésekről az Építési hatóság határozatot hoz, melynek jogerőre emelkedésétől 3 éven belül kell az elrendelt munkálatokat végrehajtani.

                a.1.e.)         A feltétel nélküli helyrehozatali kötelezést az érintett lakás  tetőtérbeépítésének, vagy a főépületrész hátsókert irányú bővítésének engedélyezésével egyidejűleg, a kártalanítási igény kizárásával el kell rendelni, kivéve: építési engedéllyel beépített tetőterek, melyek esetében kártérítési igény mellett el lehet rendelni.

                a.1.f.)          Az építési engedély nélkül végzett átalakítási, bővítési munkáknál a helyrehozatali kötelezettséget a kártalanítás kizárásával kell elrendelni.

                a.1.g.)         Azokon az épületeken, ahol építési engedéllyel épületbővítés, vagy tetőtérbeépítés valósult meg, kártérítési igény mellett a helyrehozatali kötelezettség elrendelhető.

                a.1.h.)         A tetőtér beépítésének engedélyezésével egyidejűleg a "K" jelű épületek tornácainak visszabontását is el kell rendelni.

a.2.) Feltételhez kötött bontási kötelezettség rendelendő el az új gépjárműtárolók építési engedélyének feltételeként. Ennek során minden esetben el kell rendelni az a.1. pontba nem tartozó, általában a lakóépület takarásában engedély nélkül, „ideiglenes jelleggel” épült, mind műszaki állapotát, mind látványát tekintve elfogadhatatlan, igénytelen tárolóépületek (sufnik) és egyéb építmények azonnali, kártalanítási igény nélküli bontását.

          a.3.) Beültetési kötelezettség:

                a.3.a.)          Minden megkezdett 10 m2 épületbővítés, vagy burkolatépítés után egy                             facsemete ültetendő.

                a.3.b.)         a kivágásra kerülő fák helyett a telken belül újat kell telepíteni

a.4.) Lakossági támogatás:

                a.4.a.)          az építtető (-közösség) a helyrehozatali kötelezettséggel kapcsolatos építési munkák költségéhez önkormányzati támogatást kaphat, melyet pályázat útján, külön önkormányzati rendelet szabályai szerint lehet elnyerni.

                a.4.b.)         a támogatás pénzbeli, vagy természetbeni (a területen jellemző épületszerkezetek, pl: ajtók, ablakok, spaletták, burkolótéglák, kerítéselemek) juttatás lehet.

                a.4.c.)         atervezési területen végzett építési munkák bemutatására, a kiemelkedő, szakmai minősítéssel is alátámasztott példák megismertetésére rendszeresen (évente) pályázatot lehet kiírni.

 

 

 

 

 

 

 

4. §

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

ÉRTÉKVÉDELEM

 

5. §

Az épített környezet védelme

(1)       Kispest közigazgatási területén Kispest Önkormányzata az alábbi ingatlanok vonatkozásában állapít meg helyi védettséget:

Ady Endre út 57. Református parókia (Hrsz.: 164695)

Ady Endre út 73-75. Általános iskola (Hrsz.: 166007)

Kossuth L. utca 8. volt polgármesteri rezidencia (Hrsz.: 164256)

Kossuth L. utca 31. (Hrsz.: 162204)

Kispesti Vigadó Fő utca 22. (Hrsz.: 161965)

Trefort Szakközépiskola (Hrsz.: 162489), továbbá

Wekerletelep SSzT  16. számú mellékletének 3. sz. mellékletében felsorolt minden épület. közülük a különösen értékes, „K” jelű épületek kiemelten kezelendők.

(2)       A helyi védelem alá vont ingatlanokra az alábbi előírások vonatkoznak:

a)  A védettség az ingatlan teljes egészére vonatkozik.

b)  A védett épületek esetén építési engedély csak az eredeti építészeti elemekkel maximális összhangban lévő épületszerkezeti, funkcionális változtatásra adható.

c)   A védett ingatlanok telkein építőanyag csak az építés ideje alatt tárolható. Hulladék, üzemen kívüli jármű nem tárolható.

d)  A védett ingatlanok előtti közterületet, az ingatlanokon lévő zöldfelületeket az épülettel összhangban kell kialakítani.

 

5. §

 

A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

16. §

Wekerletelepre vonatkozó kulturális örökségvédelmi előírások

 (1)   A Rendelet készítésekor a kulturális örökség védelmére – ezen belül a Kós Károly tér országosan védett műemlék épületeire – vonatkozó általános szabályokat a 2001. évi LXIV. törvény tartalmazza.

(2)    A műemlékekkel szomszédos, 1.sz.mellékletben (szabályozási terv) jelölt ingatlanok és közterületek képezik az országosan védett épületek műemléki környezetét, amelyen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el.

(3)    Wekerletelep egészére, mint védett épületegyüttesre az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet, és a Fővárosi Közgyűlés 54/1993.(1994. II. 1.) sz. rendelet előírásai vonatkoznak.

(4)    Az 1.sz. melléklet (szabályozási terv) jelöli a régészeti érdekű területet, ezért e területet érintő bármilyen engedélyeztetési eljárásba szakhatóságként be kell vonni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapesti Fővárosi Irodáját. A területen tervezett bármiféle földmunka megkezdése előtt régészeti feltárást kell végezni, melynek nagyságát a konkrét tervek függvényében lehet meghatározni. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum (1250 Budapest, Szent György tér 2. Pf.: 4.) jogosult a beruházó költségére.

         A terület régészeti érdekű terület, ezért a régészeti örökség védelme érdekében a területen tervezett földmunkákat (bontás, magas- és mélyépítés, közművesítés) csak régészeti szakfelügyelet mellett lehet elvégezni. A szakfelügyelet során próba- vagy megelőző feltárásra is sor kerülhet. A régészeti szakfeladatok végzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult a beruházó költségére (örökségvédelmi tv. 19. § (3) pontja) A megelőző feltárásra az örökségvédelmi tv. 22. § (3) bek., valamint a 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 14. §-a szerint szerződést kell kötnie a beruházónak a Budapesti Történeti Múzeummal.

(5)    Wekerletelep területén – a kulturális örökség meghatározó részeként – meg kell őrizni a városrész jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, az utcák vonalvezetését, továbbá védeni kell a már feltárt, illetve a későbbiekben feltárandó régészeti területeket, a kialakult építészeti, településképi hagyományokat, jellegzetességeket, az épített környezet értékeit. Az esetleges bővítést úgy kell megoldani, hogy az eredeti épület tömege, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe a lehető legkisebb mértékben változzon és a tervezett bővítés, átalakítás a régi épület formálásával, anyaghasználatával összhangban legyen.

(6)    A védett épületek mai igényeknek megfelelő használatát, felújítását, korszerűsítését, kiemelten a szűkös lakások összevonását minden lehetséges eszközzel támogatni kell.

(7)    A városkép védelme érdekében a közterületen elhelyezendő közműberendezések (trafóállomás, kábel tv szekrények, stb.) kizárólag a telep karakteréhez alkalmazkodó, magastetős, egyedi kialakítással engedélyezhetők.

(8)    Az épületeket ellátó közművezetékek (gáz, elektromos, telefon, tv kábel stb.) az épületeken csak rejtve vezethetők, az illetékes üzemeltetőkkel egyeztetve.

(9)    A klímaberendezéseket a szükséges szellőzés biztosításával, az alábbi módon lehet elhelyezni:

            a)         közterületről nem látható homlokzaton, eresz alatt,

            b)        bejárati előtető alatt, megfelelő takarással,

            c)        a vonatkozó szabályok szerint kialakított tetőfelépítményben,

            d)        falnyílásban, a környezetben alkalmazott, fa spalettával takarva.

(10)  Gázórát, villanyórát, egyéb közmű mérőberendezést a fal síkjából max. 5 cm-rel kiálló, kiszellőztetett falnyílásban kell elhelyezni, és fa spalettával kell takarni.

(11)  Parabola antennát csak a közterületről nem láthatóan, pl. hátsókertben lehet elhelyezni.

(12)  A közvilágítási lámpaoszlopokat a korabeli fotók alapján, lehetőség szerint azokhoz hasonlóra kell cserélni.

(13)  A védett épületeket utólagosan, a homlokzatok külső oldalán hőszigetelni csak speciális technológiával, a díszítő ornamentika elemeinek megtartásával, illetve az eredeti, jelenleg hiányzó elemek visszaállításával lehet.

 

(14)  Wekerletelep építésekor készült belső lépcsők is eredeti állapotukban felújítandók, illetve visszaállítandók.

 

6. §

A rendelet 28 §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

28. §

L3-XIX/WZ

Wekerletelep jellemzően zártsorú beépítésű lakóterülete

(1)       Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület kialakult, zártsorúan beépített wekerletelepi része.

(2)       Kereskedelmi funkció csak az épületek földszintjén helyezhető el.

(3)    A vonatkozó jogszabályok alapján szükséges parkolóhelyek biztosítása telken belüli felszíni parkolókban,  vagy  terepszint  alatti  tárolóban,  illetve   a  számítandó  igény  legfeljebb  20 %-a – a csatlakozó közterületek kijelölt részén, a kerületre vonatkozóan megalkotandó parkolási rendeletnek megfelelően történhet.

(4)    A területen működő intézmények parkolóhelyeinek biztosítása az előző bekezdés szerint történhet, de a közterületen is elhelyezhető arány legfeljebb 80 % lehet.

(5)    Új lakás kizárólag a többszintes lakóépületek tetőterének beépítésével építhető, a műemléki hatóság részletes előírásai alapján, a következő feltételekkel:

         a.) az egyes lakások nettó alapterülete legalább 100 m2,

         b.) az újonnan kialakítandó lakásokhoz szükséges gépkocsitárolókat telken belül, terepszint alatti tároló(k)ban kell elhelyezni.

         c.) új lépcsőház nem épülhet, az eredeti (lebontott) tetőablakok visszaépítendők.

         d-) A Kós Károly téren a tetőterek beépítése esetén a tér felőli tetősíkokon csak tetősík ablak helyezhető el, kivéve az eredetileg meglévő tetőablakokat.

(6)    A beépítés paramétereit a 4. számú táblázat figyelembevételével kell meghatározni.

                                                                                                                               4. számú táblázat

 

 

Övezet

Jele

 

Kialakítható

legkisebb

telekterület

mérete

 

 

Beépítési

Mód

 

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke

Építménymagasság

 

 

Zöldfelület

Legkisebb

Mértéke

 

Terepszint

alatti beépítés

legnagyobb

Mértéke

 

Szintterületi

mutató

Megengedett -

 legnagyobb-

mértéke

 

legkisebb

 

legnagyobb

L3-XIX/WZ

-

zártsorú

kialakult

kialakult

kialakult

20 %*

80% **

A tetőtér és a terep-szint alatti beépítések bruttó területével növelhető

* vagy 0 – a KVSz 19. § (3) bek. esetén

**a be nem épített terület %-ában

 

 

 

 

 

7. §

A rendelet 29 §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

29. §

L3-XIX/WSZ

Wekerletelep jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterülete

(1)       Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület kialakult, szabadonállóan beépített wekerletelepi része.

(2)    A jelenlegi lakásszám növelésére kizárólag a következő (3) bekezdésben foglalt esetekben kerülhet sor.

(3)    új, legfeljebb épületenként 9 lakást tartalmazó lakóház építése engedélyezhető az Esze Tamás u.16. (hrsz: 160397) telek megosztásával a 34-es; továbbá a Bercsényi u.-Hungária u saroktelken (hrsz: 161069/2) a 46-os típusépület mintájára.

(4)    Az egyes telkeken legfeljebb a  16. sz. mellékletben részletezett gépjármű-, vagy egyéb célú tárolóépület, továbbá épületbővítés, előtető és kerti építmény építése engedélyezhető.

(5)    A vonatkozó jogszabályok alapján szükséges parkolóhelyek biztosítása telken belüli felszíni parkolókban, vagy terepszint alatti tárolóban, illetve – a területen működő intézmények részére számítandó igény legfeljebb 50 %-a – a csatlakozó közterületek kijelölt részén történhet.

(6)    A beépítés paramétereit az 5. számú táblázat figyelembevételével kell meghatározni.

                                                                                                                                  5. számú táblázat

Övezet

Jele

Kialakítható

legkisebb

telekterület

mérete

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke

 

Építménymagasság

Zöldfelület

legkisebb

mértéke

Terepszint

alatti beépítés

legnagyobb

mértéke

Szintterületi  mutató

megengedett legnagyobb

mértéke

legkisebb

legnagyobb

L3-XIX/WSZ

600 m2

Szabadon- álló

40 % *

2,4 m**

kialakult ***

30 %

30 %

 földszintes ép. esetén: 1,

emeletes ép. esetén: 1,4

 

* 1.) kétlakásos típusépülettel beépült saroktelken:            max. 38 %

   2.) kétlakásos típusépülettel beépült közbenső telken:       max. 33 %

   3.) négylakásos típusépülettel beépült saroktelken:     max. 43 %

   4.) négylakásos típusépülettel beépült közbenső telken:    max. 38 %

**    csak felszíni tároló esetén

***  a tetőtéri kiemelésekkel növelhető

 

8. §

A rendelet a 44/A. §-sal a következők szerint kiegészül:

 

44/A.§

L7-XIX/LM/W jelű építési övezet egyedi előírásai

,,

(1) Az övezetben új épület építése kizárólag a tervezett, magastetős, legalább kétszintes parkolólemez, vagy parkolóház céljára engedélyezhető.

(2) Az építési övezet épületeinek korszerűsítése során meg kell követelni az egységes szemléletű, a szomszédos védett városrésszel harmonizáló, igényes felújítást.

(3) A jelenlegi 1-5 szintes, lapostetős épületekre legfeljebb 40o-os hajlásszögű, kontyolt, szimmetrikus formálású magastető építhető.

(4) a tetőtérben új lakás kizárólag a következő feltételekkel létesíthető:

a.) a tetőtérben csak nettó 65,0 m2-nél nagyobb alapterületű lakás alakítható ki,

b.) a nagykőrösi út mentén álló lakóházak (5 kocka- és 2 sávház) tetőtéri szintjén lakások nem alakíthatók ki.

(5) A jelenlegi épületek bütüfalai – statikai számítások, illetve építészeti tervek alapján – megnyithatók.

(6) A lakásonkénti 1 gk. és a területen működő intézmények parkolóinak elhelyezése a kijelölt parkolóhelyeken, továbbá az építendő tárolóépület/ek/ben biztosítandó.

(7) a parkolóhelyek kialakítása a lehető legkisebb mértékben érintheti a jelenlegi zöldfelületet. A kivágott fák egyidejű pótlását biztosítani kell.

(8) A beépítés paramétereit az 5/A. számú táblázat figyelembevételével kell meghatározni.

                                                                                                                 18/A. számú  táblázat

Övezet

Jele

Kialakítható

legkisebb

telekterület

mérete

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke

 

Építménymagasság

Zöldfelület

legkisebb

mértéke

Terepszint

alatti beépítés

legnagyobb

mértéke

Szintterületi  mutató

megengedett legnagyobb

mértéke

legkisebb

legnagyobb

L7-XIX/LM/W

1000 m2

telepszerű

60 % *

kialakult **

kialakult ***

35 %

80 %

 A tetőtérbeépítések és a tervezett gk. tárolók bruttó területével növelhető

*    parkolóház, -lemez esetén 2,40 m

** magastető építése esetén 0,90 m-rel növelhető, parkolóház, -lemez esetén 4,50 m

 

 

9. §

A rendelet a 58. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

 

58. §

 

I-XIX/SZK

Jellemzően szabadonálló beépítésű közintézményterület

,,

(1)       Az építési övezet az igazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és egyházi funkciók, továbbá a lakóterületek ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltatási-, vendéglátási funkciók jellemzően szabadonálló beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál.

(2)       Az építési övezetben lakóépület, lakás (a nem önálló épületben kialakított szolgálati lakás kivételével) nem létesíthető.

(3)       Az építési övezetben nem helyezhető el üzemanyagtöltő, parkolóház és 2000 m2-t meghaladó kereskedelmi célú bruttó szintterületű épület.

(4)       A Szabályozási Tervnek kötelező alátámasztó munkarésze a sziluettkép vagy tömegvázlat.

(5)    Wekerletelep területén érvényesítendő előírások:

a.) Építménymagasság: a meglévő/megmaradó épületek jelenlegi építmény-magassága – az épülő magastető térdfala, illetve a tetőablakok beszámításával – legfeljebb + 0,9 m-rel növelhető meg.

b.) Tetőidom: a jelenlegi 1-4 szintes, lapostetős épületekre max. 40o-os hajlásszögű, kontyolt, magastető építhető.

c.) A területen működő intézmények kiszolgálásához szükséges parkolóhelyek elhelyezése legalább 50 %-ban telken belül, illetve legfeljebb 50 %-ban a csatlakozó közlekedési területen történhet.

d.) A Hungária út 11. szám alatti általános iskolához és a Gutenberg körúti Deák Ferenc gimnáziumhoz a Szabályozási terven jelölt helyre új tornacsarnok építhető. Az épület formálása során a Pannónia út 12, és a Hungária út 28. szám alatti általános iskolák területén lévő (az eredeti iskola-együtteshez tartozó) tornacsarnok kialakítását kell alapul venni.

e.) A Vágóhíd utcai raktárépületek átépítésének tervezőjét tervpályázattal kell kiválasztani. A tervek kizárólag a wekerlei formakincs alkalmazásával készülhetnek.

(6)       A beépítés paramétereit a 30. számú táblázat figyelembevételével kell meghatározni.

                                                                                                                                   30 számú  táblázat

Övezet

Jele

Kialakítható

legkisebb

telekterület

mérete

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke

 

Építménymagasság

Zöldfelület

legkisebb

mértéke

Terepszint

alatti beépítés

legnagyobb

mértéke

Szintterületi  mutató

megengedett legnagyobb

mértéke

legkisebb

legnagyobb

I-XIX/SZK

1000 m2

Szabadon-álló

60 %

4,5m

18m*

35 %

60 %

3,0

* Wekerletelepen a legnagyobb építménymagasság 12 m lehet.

 

10. §

A rendelet a 61. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

61. §

IZ-XIX/S

Szabadonálló beépítésű sport- és strandterület

,,

(1)       Az építési övezetben a sportolás és a strandfürdők szabadonálló létesítményei helyezhetők el.

(2)       Az építési övezetben csak a sporttevékenységet ill. a strandolást szolgáló építmények és az azokat kiegészítő szolgáltató, vendéglátó épületek helyezhetők el.

(3)       Az építési övezetben lakóépület és önálló parkolóház nem létesíthető.

(4)       Az építési övezetben új építési telek nem alakítható ki.

(5)    Wekerletelep területén érvényesítendő előírások:

a.) A Zoltán utcai Sportterületen építhető sportcsarnok megvalósításával egy időben, terepszint alatt kell biztosítani a terület kiszolgálásához szükséges gépjármű várakozóhelyeket.

b.) A sportcsarnokot a wekerlei épületek stílusához illeszkedő módon kell kialakítani, legfeljebb. 40o-os hajlásszögű, szimmetrikus formálású magastetővel.

c.) A Zoltán utcai sportterületet körülvevő vasbeton kerítést a sportcsarnok építésével egy időben, (szakaszosan is megvalósíthatóan) fémhálós kerítésre kell lecserélni.

(6)    A beépítés paramétereit a 32. számú táblázat figyelembevételével kell meghatározni.

 

                                                                                                                                 32. számú táblázat

Övezet

Jele

Kialakítható

legkisebb

telekterület

mérete

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke

 

Építménymagasság

Zöldfelület

legkisebb

mértéke

Terepszint

alatti beépítés

legnagyobb

mértéke

Szintterületi  mutató

megengedett legnagyobb

mértéke

legkisebb

legnagyobb

IZ-XIX/S

25000 m2

Szabadon- álló

35 %

3m

12m

50 %

35 %

0,7

 

11. §

A rendelet 77 §-a a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

77. §

Z-KP-XIX/1

Műemléki környezetben lévő park

,,

(1)       Az övezet a műemléki, vagy védett városképi környezetben lévő közparkok létesítésére szolgál.

(2)       Az övezetben felújítási terv, vagy bármely funkció elhelyezésére szolgáló építési terv csak az illetékes műemlékvédelmi hatósággal jóváhagyott, a tervezett beavatkozást tartalmazó kertépítészeti terv egyidejű benyújtása mellett engedélyezhető.

(3)       Az övezet területén a BVKSZ 52. § (4) pont szerint kizárt funkciókon túl sem terepszint alatti építmény, sem vendéglátó, sem a testedzést szolgáló építmény nem helyezhető el.

(4)    A védett park beteg fáit pótolni, továbbá a jelenlegi terepalakulatot (szánkódomb) és környezetét átalakítani csak a teret határoló védett építészeti együttes városképi érvényesülését a lehető legelőnyösebben biztosító, részletes vizsgálaton alapuló kertészeti kiviteli terv alapján lehet.

 

12. §

 

Záró rendelkezés

 

Jelen rendelet – mellékleteivel együtt – a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

2004. december 9.

 

 

Dr. Istvánfi Sándor                                                              Steinerné dr. Török Katalin

jegyző                                                                                     polgármester

 

Kihirdetési záradék: 2004. december 14.


 

A rendelet 16. számú melléklete:

 

 

1.

A rendelet 16. sz. mellékletének hatálya

 

1.1. Jelen rendelet 16. sz. mellékletének hatálya Wekerletelep teljes területére, Budapest XIX. kerület, Ady Endre út – Határ út – Nagykőrösi út – Bercsényi és Rákóczi utca közötti telkek hátsó telekhatára által határolt területre vonatkozik. (továbbiakban: tervezési terület)

 

Jelen rendelet 16. sz. mellékletének:

1. sz melléklete: Szabályozási Terv (M=1:1000 / 2000)

2. sz melléklete: A helyileg védett épületek speciális szabályozási előírásai

3. sz melléklete: Helyileg védett épületegyüttes épületeinek jegyzéke

 

1.2. A tervezési területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv), a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet, az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. Rendelet (továbbiakban OTÉK), a 47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban FSZKT), a 48/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban BVKSZ),  az 54/1993. (1994.02.01.) sz. Főv.Kgy. rendelet előírásait, valamint a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 43/2000.(XI.24.) számú, a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (továbbiakban KVSZ) szóló rendeletét az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

1.3. A tervezési területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt (pl.: tetőteret, előtetőt, homlokzatot, stb.), épületegyüttest, közművet, környezetvédelmi műtárgyat építeni, átalakítani, bővíteni, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, (a továbbiakban együtt: építési munkát végezni), és ezekre hatósági engedélyt adni kizárólag jelen rendelet előírásainak, valamint a rendelet mellékleteinek megfelelően szabad.

1.4. A tervezési területen a szabályozási terv kötelező elemeit, illetőleg jelen rendeletben és mellékleteiben meghatározott előírásokat csak e rendelet módosításával lehet megváltoztatni vagy kiegészíteni.

 

 

 

 

2.

A szabályozási terv elemei és eltérési szabályok

 

2.1. A szabályozási terv kötelező elemei az alábbiak:

a.)  építési övezet (vagy övezet) jele.

b.)  (építési) övezeti jel zászlója, amely tájékoztatást ad az (építési) övezet kötelező   előírásairól:

 

Beépítés módja

Beépítés legnagyobb mértéke %

Szintterületi mutató

 

Legkisebb-legnagyobb építménymagasság m

Kialakítható legkisebb telekterület m2

Zöldfelület legkisebb értéke %

 

c)   szabályozási vonal, (közterület, nem közterület közötti határvonal, kötelező          telekhatár, övezet határa)

d)   építési övezet, övezet határa

e)   kötelező építési vonal,

f)   építési hely,

g)   tervezési terület határa

h)   az egyes területek, illetve a funkcionális egységek nagyságára vonatkozó (tól-ig)

            határértékek,

i)    a tervezési területen végezhető építési munkára vonatkozó szerkezeti,        tömegképzési, homlokzat helyreállítási és anyaghasználati előírások,

j)    az épített és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások.

2.2 Irányadónak tekintendők a 2.1 bekezdés alatt fel nem sorolt elemek (pl.: tetőidom, tetőablak és -felépítmény jellege, formája, stb.). Ezek érvényesítése ajánlott, de a további tervezés, illetve a végrehajtás során szükségessé váló módosításuk – megfelelő műszaki-műemléki-településrendezési alátámasztó munkarészekkel indokolva a kerületi főépítész és Tervtanács bevonásával, az építési engedélyezési eljárás keretében lehetséges.

 

3.

az építmények alakításának részletes előírásai

 

Az L3 keretövezetbe tartozó övezetekben végezhető építési munkák előírásai

 

3.1 Anyaghasználat:A keretövezetbe tartozó, védett (műemléki illetve helyi) épületek homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg, illetve felújítása, bővítése, stb. esetében kizárólag a következő, természetes anyagok alkalmazhatók:

a) a homlokzatokon sima, vagy finomszemcsés mészalapú vakolat.

b) a nyílászárók csak fából készülhetnek. A tetőtéri ablakok kivételével csak az eredetivel azonos méretű, formájú és tagolású, spalettás ablak helyezhető el. Szerkezeti átalakítás, vagy csere esetén a külső méreteket, az eredeti szerkezeti kiképzést, az üvegosztásokat, a homlokzati takaró- és díszítőléceket, spalettákat az eredetivel megegyező módon kell kialakítani. Műanyag, vagy fém nyílászárókat tilos beépíteni.

c) a bejárati ajtók tömör fa, vagy legfeljebb 1/5 részben üvegezett, táblás osztásúak lehetnek (pl. domború, vagy színes üvegezés nem alkalmazható).

d) csak téglakémény építhető, a meglévő fém és egyéb szerkezetűeket át kell építeni. Kémény a külső határoló falon nem jelenhet meg.

e) A tetőhéjazat vörös égetett agyag, mázatlan hódfarkú cserépfedés lehet. A héjazat cseréje esetén egy épületen csak egyféle cserép helyezhető el.

f) Árnyékoló szerkezetek: az eredeti, még meglévő spalettákat leszerelni tilos. Műanyag és egyéb anyagú redőnyt, reluxát, rácsot, vagy egyéb árnyékoló szerkezetet tilos felszerelni. A már eltávolított spalettákat és egyéb szerkezeteket eredeti állapotában vissza kell építeni. Egy épületen csak egyféle spaletta jelenhet meg, egységes méretben, formában és színben.

3.2 Épületek színezése: a külső homlokzatok színezését épületenként egységesen kell elkészíteni. Lakásonként eltérő, továbbá rikító, fényes hatású színeket, valamint kék színezést tilos alkalmazni.

      A nyílászárók és spaletták épületenként egységes színűek legyenek.

3.3 Üzletportálok, lakásajtók, -ablakok: biztonsági rács az ablakon kívül is elhelyezhető. Egy épületen egyfajta mintázatú rács szerelhető fel. A rácsok mintázatára a főépítészeti iroda ajánlott terveket dolgoztat ki. A spaletta rejtett fém merevítőkkel megerősíthető.

3.4 A keretövezetbe tartozó nem védett épületek felújítása, bővítése esetében is a fenti kötelező előírásokat irányadóként kell figyelembe venni.

 

 

4.

 

L3-XIX/WSZ jelű építési övezetben végezhető építési munkák előírásai

 

 

4.1. Lakóépületek bővítése

 a.) A Szabályozási terven (1. sz. melléklet) kijelölt helyeken álló földszintes épületek esetében, a 2. számú melléklet előírásainak megfelelően engedélyezhető.

 b.) Ahol a többször módosított 3/1994.(VII.11.)számú rendelet által jóváhagyott /2003. XII. 31-ig hatályos/ szabályozási terv szerint építési engedély alapján már bővítettek egy épületet, annak a még el nem készült szimmetrikus bővítése engedélyezhető.

 c.) Az 1. számú mellékletben jelölt horizontális bővítési lehetőségeken túl kizárólag tetőtérbeépítés, továbbá lakásbejárati előtetők építése engedélyezhető a további vonatkozó előírásoknak megfelelően.

 d.) Lakásbejárati előtetők egy épületen egyfajta megoldás alkalmazásával, azonos méretben építhetők. Ha megtalálható az eredeti forma, azt kell visszaállítani. Az előtető hajlásszöge 30-450  közötti, tartószerkezete fa, vagy fával burkolt acél, héjazata a főépületével megegyező, falra merőleges kinyúlása l,5 m lehet. Az előtetőt függőleges teherhordó szerkezettel tilos alátámasztani.

e.) Az elő- és az oldalkertben épülő előtető legnagyobb, fallal párhuzamos mérete 2,0 m, a hátsókertben 3,0 m lehet

f.) Szimmetrikus lakóépület a bővítés után is csak szimmetrikus lehet. Kivétel: a tetőfelépítmények szimmetriája, amikor a 4.3 i) pont előírásait kell érvényesíteni.

4.2 A bővítmény jellemzői:

a.) Mérete épületenként azonos, hossza max. 4,0 m, szélessége a bővítendő épületszárny méretével azonos.

b.) A bővítéssel eltakart homlokzati részről az eredeti díszítő elemeket át kell építeni az új homlokzatra. A bővítéssel elzárt homlokzatot eredeti formájában vissza kell állítani az új homlokzat megépítésekor. A bővítmény tetőidoma, homlokzati arányai, anyaghasználata, színezése az eredeti épület jellemzőivel azonos legyen.

c.) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) csak az eredeti állapot visszaállításával lehetséges, melyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni.

d.) A bővítés után – az egységes hatás érdekében – a teljes épület homlokzata a 2. sz. mellékletben csatolt eredeti fotók alapján, az eredeti építészeti elemek helyreállításával felújítandó.

4.3 A tetőtér beépítésének szabályai:

a.) Tetőtérbeépítés során a tető eredeti jellege, formája nem változhat. A jelenlegi állapot módosítása kizárólag az eredeti állapot visszaállítása érdekében, valamint jelen előírásoknak megfelelő tetőfelépítmény létesítése esetén engedélyezhető.

b.) tetőtér csak belső lépcsővel közelíthető meg.

c.) Megnyitható oromfal esetén az eredeti kialakításhoz leginkább illeszkedő ablak helyezhető el. (Nem nyitható ablak pl.: a gerendavázas és a deszkaborítású, továbbá az egyedi díszítésű – pl. holdas, szíves – oromfalba.) A "szoknya" nélküli oromfal nem burkolható deszkával.

d.) A tető síkjában fekvő tetőablak bármelyik épület esetében engedélyezhető. Egyéb tetősíkban elhelyezhető berendezés (pl.: napkollektor) a közterületről nem látható tetőfelületen létesíthető.

e.) Kiemelkedő tetőablak csak a 2. sz. mellékletben szereplő épületeken, a típusonkénti szabályozási lapokon, a tetőidom ábráján meghatározott helyen lehetséges. A függőleges tetőablakok mérete legfeljebb 90x90 cm lehet. A tetőablak szerkezetének függőleges mérete legfeljebb 1,10 m lehet, összes szélességi mérete a tető átlagos vízszintes méretének (az eresz- és gerincvonalhossz átlagának) egyharmadát, ezen belül egyenként a 2,0 m-t nem haladhatja meg.

f.) A kiugró tetőablak formája az eredetileg megépített (még sok helyen meglévő) tetőszellőző felépítményekhez hasonló, a tetősíkból felnyíló, azzal szöget bezáró sík fedésű lehet. Ennek alkalmazható meglévő példája a 15. sz. típusépület.

g.) Az ettől eltérő, de kiemelkedő színvonalú javaslatok megvalósításáról a helyi tervtanács, illetve a főépítész dönt.

h.) A kiemelkedő tetőablak, illetve tetőfelépítmény és a tetősík metsződési vonalai a tetősíkok törésvonalaitól (vápa, élszaru, gerinc), illetve a tető szélétől legalább 0,5 méterre helyezendők. Biztosítani kell, hogy szerkezeti lehetőség esetén a tetőablak tengelye a már meglévő nyílások tengelye fölé kerüljön.

i.) Egy épület tetőzetén csak egyfajta tetőablak, illetve -felépítmény jelenhet meg. Az új beépítésnél a meglévő tetőablak, illetve -felépítmény-formához kell igazodni. Kivétel, ha a tükörképi lakás meglévő tetőablakai, illetve -felépítményei a jelen előírásoknak nem felelnek meg. Ebben az esetben kizárólag tetősíkban fekvő ablakok helyezhetők el.

j.) A 2. sz. mellékletben jelölt, alacsonyabb tetőgerincű épületszárnyakon (pl.: egyes „H” alakú épületeken) kiemelkedő tetőablak, illetve -felépítményt akkor sem lehet kialakítani, ha ilyen már előfordul az épületen.

k.) tetőtéri vizes helyiség csak szilárd födémre, illetve szigetelést fogadni képes felbetonra építhető.

l.) A tetőtérben loggia, erkély, vagy terasz nem építhető.

4.4 Tárolóépületek részletes előírásai

a.) A vonatkozó jogszabályok alapján lakásonként szükséges 1 gk. elhelyezése telken belüli parkolóhelyen, vagy terepszint alatti tárolóban, illetve a Rendelet és az 1. sz. melléklet szerint kijelölt területen építhető tárolóépületben történhet. A lakásonkénti egy közös tároló épületben kell biztosítani a gépkocsi és az egyéb eszközök (pl.: kerti szerszám) tárolását is.

b.) Az egyes telkeken elhelyezhető tárolók engedélyezési tervében az 1. sz. mellékleten
G-vel jelzett távolságot méretezni kell, azaz igazolni kell a lakóépület általános előírások szerinti benapozási feltételeinek teljesülését.

c.) A tárolóépület kizárólag telkenként azonos, több ütemben is építhető, sorolható, magastetős kialakítású és – a kétlakásos házak kivételével – legalább két-két és legfeljebb négy lakáshoz tartozó egységekre tagolandó. Az egyes egységek között legalább 3,0 m széles, kertként művelendő sávot kell biztosítani.

d.) Az épület csak magastetős kialakítású – min. 30o, max. 45o hajlásszögű – lehet, főbb jellemzői – tömegképzés (tetőidom), homlokzati arányok, anyaghasználat, színezés, stb. – legyenek összhangban a főépületével.

e.) Az egyéb célú (kerti szerszám, szabadidős kellékek, stb.) tárolót úgy kell megépíteni, hogy az a későbbi igények alapján gk. tárolóvá legyen bővíthető.

f.) A tárolóépület külső mérete legfeljebb 7,0x3,6 m lehet.

g.) Terepszint alatti építmény (gk. tároló) elhelyezési lehetőségei:

g.1) A fő funkciójú épület bővítménye alatt.

g.2) A fő funkciójú épülettől függetlenül, a telekhatártól és egyéb műtárgytól minimum 2m távolságra.

g.3) A szabályozási terven jelölt, még meg nem épült tárolóépület alá, a későbbi megközelítési lehetőség biztosításával.

 

 

4.5 Kerti építmény (szaletli, szabadidős építmény) a hátsó kertben építhető abban az esetben, ha a tárolóépületek egy épületben foglalva létesülnek. A pavilon fából épülhet és hatszög alaprajzú lehet, melynek legalább 4 oldala nyitott. Az építmény átlója legfeljebb 4,0 m, magassága legfeljebb 3,5 m, héjazata hódfarkú cserép, illetve deszka, vagy fazsindely lehet.

         Az 1-4 lakásos épületeknél legfeljebb 1; a 6 és 8 lakásos épületeknél legfeljebb kettő; a 10 és 12 lakásos épületeknél legfeljebb három közös használatú építmény építhető, a lakóház minden tulajdonosának közös megegyezésével benyújtott építési engedély alapján.

4.6 Egyéb szabályok: Az emeletes épületek ablak nélküli végfalain (a benapozás javítása érdekében) az épületen meglévő ablakokkal azonos kialakítású ablakok nyithatók.

 

5.

A kerítésépítés szabályai

 

5.1 A tervezési terület főútjai – a Pannónia út, Hungária Út, Corvin krt., Esze Tamás u. (Corvin krt. és Körző u. között), Körző u., Gutenberg krt., Nagy L. krt., Zalaegerszeg u., (nagy L. krt. és Corvin krt. között), Mészáros Lőrinc u. és Thököly utca – mentén, továbbá a kétszintes épületek előtt húzódó kerítéseket a jelenlegi magasságúval egyező, merev fémháló (ún. heidecker) kerítésre kell cserélni.

5.2 A tervezési terület földszintes beépítésű részén, a telek utcavonalán legfeljebb 1,5 m magas hézagos léckerítés, vagy az előző pont szerinti merev fémháló kerítés létesíthető. A kerítés tömör lábazata legfeljebb 20 cm magas lehet.

5.3 A kerítéslécek szélességi mérete és a köztük lévő hézag méretének aránya legalább 10:7, amely feltétel teljesítése során kizárólag a hézag méretének aránya növelhető.

5.4 A lakótelkek közötti, közterülettel nem érintkező kerítésszakaszok élősövényből, illetve az 5.2 pont előírásai szerint létesíthetők.

5.5 A korábban engedélyezett, tervektől eltérően épített kerítések bontandók, illetve átalakítandók.

5.6 Az utcai kerítés vonalán a következő növények telepítésére kell a lakókat ösztönözni:

      – iszalag (Clematis) félék, továbbá

      – egynyári futók (pl.: kék hajnalka, törökbab, szagos lednek)

5.7 Nem közterülettel határos kerítésszakasz mentén a legkisebb növénytelepítési távolság az ingatlan határától:

      – az előző pont (5.6) szerinti futók: közvetlenül a kerítés vonalára.

      – 3,0 m-nél magasabbra nem növő növények:            min. 1,5 m,

      – 3,0 m-nél magasabbra növő növények:                    min. 3,0 m.

5.8 Kerítés mellett nádszövet kizárólag az építkezések ideje alatt alkalmazható. Saroktelek esetében a kerítést az építkezés idejére sem lehet elfedni.

 

 

 

 

 

környezetvédelem

 

6.

Az élő természet védelme

 

6.1 A káros allergéneket termelő parlagfű és egyéb egészségre veszélyes gyomok elterjedését a közterületek és zöldfelületek folyamatos gondozásával meg kell akadályozni.

6.2 A BVKSZ szerint védett az Ady Endre úti fasor szakasz, a Bercsényi, Esze Tamás, Géza, Rákóczi, Szent Imre, Tas utcai és a Corvin körúti fasorok. Ezek pótlása csak a védett fafaj előnevelt, koros egyedeivel történhet.

6.3 A KVSZ szerint helyi jelentőségű védett fasorok a Hungária és Pannónia út jegenyenyárfa sorai, valamint az Ady Endre út további fasor szakaszai.

6.4 További helyi jelentőségű védett fasorok:

       Baross utca – japánakác fasor szakasz,

       Dobó Katica utca (a Mészáros L. utca és Hungária út között) – ostorfák,

       Gutenberg krt. – platánok,

       Kapisztrán utca – japánakácok és ostorfák,

       Körző utca – platánok

       Nagy Lajos krt. – platánok,

       Madách utca – gesztenyék,

       Martinovics utca – ostorfák,

       Mészáros Lőrinc utca – ostorfák

       Murányi utca – japánakácok,

       Petur utca – hársak,

       Taksony utca – hársak,

       Vajk utca – hársak,

       Zalaegerszeg utca – platánok, ostorfák.

6.5 A meglévő faállomány védelme érdekében telken belül fa csak fakivágási engedély birtokában, és az abban előírt – KVSZ szerinti – fapótlási kötelezettség teljesítésével vágható ki. A kivágás okától függetlenül minden egyes fát pótolni kell. Közterületen fát csak önkormányzat vághat ki.

6.6 Meglévő közterületi fasorok pótlásánál az egységes látvány megtartása illetve kialakítása érdekében az adott területen leggyakoribb díszfa faj telepítendő.

6.7 Utcafásításra, ill. cserére javasolt fafajok: nagylevelű hárs (Tilia platiphyllos), ostorfa (Celtis occidentális), japánakác (Sophora japonica).

6.8 Az újonnan kialakított gépkocsi parkolóhelyeket fásítani kell oly módon, hogy négy gépkocsi álláshelyre legalább egy – nagy lombkoronát nevelő – előnevelt fa jusson.

6.9 Parkoló-fásításra javasolt fafajok: magas kőris (Fraxinus excelsior), csörgőfa (Koelreuteria paniculata) és a korai juhar (Acer platanoides).

 

 

6.10 A közlekedési csomópontok – Almavirág tér, Szondy tér, Gutenberg és Corvin körúti, valamint a Zalaegerszeg és Esze Tamás utcai csomópontok – meglévő burkolatlan felületeit, zöldsávjait részletes kertépítészeti tervek alapján – a közlekedés beláthatósági követelményeinek biztosításával – intenzív zöldfelületként kell kialakítani, illetve felújítani, majd fenntartani.

6.11 Az utcáról látható elő- és oldalkert csak díszkertként alakítható ki, ahol elsősorban lombhullató cserjéket, fákat kell ültetni. A kivágott gyümölcsfákat ismét gyümölcsfákkal kell pótolni.

6.12 Konyhakertet csak az utcáról nem láthatóan, a hátsókertekben lehet kialakítani.

 

7.

A föld, a levegő és a vizek védelme

 

7.1 Az egyes építési övezetekben megengedhető környezeti határértékek a vonatkozó általános szabályok szerint elfogadható értékeket nem haladhatják meg.

7.2 A vonatkozó levegőtisztasági, talaj- és talajvíz, valamint a zaj- és rezgésvédelmi határértékek betartásához szükséges méréseket folyamatosan el kell végezni.

7.3 Talaj, talajvíz védelem

a) Biztosítani kell, hogy a szennyezett talajon növő növényzetet ne komposztálják, hanem külön gyűjtve kerüljön szemétégetőbe.

b) A komposztálható kerti hulladék intézményes és szelektív gyűjtését meg kell szervezni.

c) Szennyezett talaj és talajvíz észlelése esetén kármentesítést kell végezni.

d) Talajt, ill. talajvizet szennyező anyagot megfelelő szigetelés nélkül átmenetileg sem lehet tárolni. (A tervezési terület szennyeződés érzékenységi szempontból a „B” kategóriába tartozik.)

e) A termőföld védelme érdekében minden beruházás megkezdése előtt az épület, építmény, burkolat, vagy egyéb beavatkozás (tereprendezés) által elfoglalt területről a termőtalajt (a humuszban gazdag „A” szintet) 30-60 cm vastagságban az érintett felületről le kell fejteni és felhasználásig a területen deponálni.

7.4 Levegőtisztaság védelem

a) A tervezési terület levegőtisztaság védelem szempontjából Budapest és környéke EBDCE légszennyezettségi zónába tartozik, az előírt határértékeket túllépni nem lehet.

b) Levegőszennyezést okozó tevékenység folytatása nem engedélyezhető.

c) Támogatni kell a parapetkonvektoros fűtés felszámolását és a kéménybekötéses, korszerű fűtési rendszerre történő átállást.

d) Szabadban történő égetés csak az erre vonatkozó helyi rendeletnek megfelelően végezhető.

7.5 Zaj- és rezgésártalom elleni védelem

      A Nagykőrösi út és a Határ út mentén zajvédő műtárgyat kell elhelyezni, helyét, formáját, anyagát, magasságát az engedélyezési tervben kell meghatározni.

7.6 Hulladékgazdálkodás

a) A kommunális hulladékot a fővárosi hulladékgyűjtési rendszerben kell gyűjteni és elszállítani.

b) A kijelölt, ütemezetten létesíthető gyűjtőhelyeket – a nagyméretű műagyag tartályok védett környezetbe nem illő megjelenése miatt – növényzettel és kerítéssel takarva kell kialakítani.

c) Szelektív hulladékgyűjtő tartályba tilos veszélyes, vagy bomló hulladékot helyezni.

d.) biztosítani kell a tervezési területen keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtését és rendszeres elszállítását.

 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

8.

keretövezetbe nem sorolt közlekedési területek előírásai

 

8.1 A tervezési területen kijelölt, keretövezetbe nem sorolt közlekedési célú területek jelenlegi területe (szabályozási szélessége) változatlanul marad.

8.2 Az utak melletti zöldsávban a gyalogos, illetve a közúti közlekedést akadályozó növényzetet telepíteni nem lehet.

8.3 Az egyes ingatlanok tulajdonosai a tulajdonuk előtti – a telekhatártól az útburkolat széléig terjedő – zöldsávot gondozni kötelesek.

 

Közművekre vonatkozó szabályok

 

9.

víziközművekre vonatkozó szabályok

 

9.1 Közművezeték elhelyezésekor a közterületen lévő fák gyökerei nem sérülhetnek meg, a gyökérzónába  termőföldet vissza kell tölteni.

9.2 A közmű- és gázvezeték-hálózatokat közterületen kell megépíteni, a folyamatos hozzáférhetőség biztosításával, a vonatkozó szabványok előírásai szerint.

9.3 az ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója során meg kell tartani a körvezeték hálózatot, melyre – az Országos Tűzrendészeti Szabályzat előírásainak megfelelően – föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni.

9.4 A vízelvezetést elválasztott rendszer szerint kell kialakítani. Ennek érdekében

a.) a csapadékvíz elvezető hálózatot zárt csatorna és nyílt, szikkasztásos árokhálózat kombinációjával, az alátámasztó szakági munkarészek alapján készítendő kiviteli tervek szerint fokozatosan ki kell építeni és karban kell tartani,

b.) a meglévő víznyelőket a szennyvízcsatorna hálózatról le kell választani, (vagy meg kell szüntetni, vagy át kell kötni a csapadékvíz elvezető hálózatra),

c.) A hézagmentes burkolatú parkolók felületéről lefolyó csapadékvizet környezetvédelmi műtárgy (olaj-iszapfogó) közbeiktatásával kell a befogadó csatornába vezetni.

d.) A tetőfelületekről lefolyó csapadékvizet szabad kifolyással kell a szikkasztófelületre vezetni.

9.5 A szennyvízcsatorna-hálózat kitakarással építendő szakaszát az út felújítása előtt kell megépíteni.

9.6 Tereprendezési és feltárási munkát csak hatósági engedély alapján szabad végezni.

9.7 A megszüntetett közműveket fel kell bontani és lerakóhelyre kell szállítani.

 

10.

Villamosenergia-hálózatok

 

10.1 A tervezési terület villamosenergia ellátását biztosító hálózatok, illetve az ahhoz tartozó elemekre vonatkozó általános szabályokon túl a következők biztosítandók:

a.) a Hungária úti 815/10 sz. alatti transzformátorállomás védett épületét a jelenlegi, felújított állapotában kell megőrizni.

b.) A további, meglévő vas-, vagy alumínium házas transzformátorállomást a jelenlegi helyén kell a környezetbe illően, egyedi és igényes építészeti megoldással átépíteni.

c.) Az átépítést a forgalmi csomópontok építésével egyidejűleg, az azok közelében lévő transzformátorállomásokkal kell kezdeni.

10.2 A területen lévő villamos légvezetékeket fokozatosan földkábelre kell cserélni.

10.3 A közterületi lámpaoszlopokat az eredetinek megfelelő, igényes egyedi oszlopokra kell cserélni, a Kós Károly téren az eredeti „pásztorbotos” kialakítással kezdve, a terület határai felé haladva egyszerűsíthető változattal.

 

11.

Távközlési hálózatok

 

11.1 A tervezési terület távközlési ellátását biztosító hálózatokra és az ahhoz tartozó elemekre vonatkozó általános szabályokon túl a következő előírások biztosítandók:

a.) a szükséges hálózatbővítést a meglévő távközlési alépítmények felhasználásával, és/vagy új csőhálózat kiépítésével és megszakító létesítmények telepítésével kell megoldani,

b.) a tervezett alépítményi csőszámnak és megszakító létesítményeknek a terület 100%-os ellátását kell szolgálnia,

c.) ide kell helyezni az alközpontokat, az összekötő törzs- és átkérő kábelhálózatokat,

d.) nyilvános távbeszélő állomások számának sűrítését elsősorban a kereskedelmi-szolgáltató létesítmények közelében kell végrehajtani.

11.2 A távbeszélő állomásokhoz tartozó elosztóhálózatokat a járdák alatt kell kiépíteni.

11.3 Légvezetékes távközlési hálózat a tervezési területen nem építhető.

11.4 A mobil távközlést szolgáló bázisállomás vagy adótorony a tervezési területen nem létesíthető.

 

12.

Egyéb előírások

 

12.1 A tervezési területen nyilvántartott életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) a jelenlegi helyükön, a vonatkozó általános előírásoknak megfelelően megtartandók.

 

12.2 A Nagykőrösi út 12., 18., 20., 26., 28. és 34. sz. alatti ingatlanok közúti kiszolgálásához szükséges megközelítési lehetőséget az 1. sz. mellékleten jelölt helyeken, a szomszédos ingatlanokon keresztül, szolgalmi joggal kell biztosítani, a vonatkozó általános szabályok szerint.

12.3 A tervezési területen az építési hatóság rendszeres ellenőrzésével meg kell akadályozni az engedély nélküli, illetve az engedélyezett tervtől eltérő építkezéseket. Az eltéréseket – bírság kiszabásával – vissza kell bontatni, illetve helyre kell állíttatni.